Tag Archives: xag apc1

Bộ hỗ trợ tự lái XAG APC1 trên cánh đồng bông Tân Cương.

DigiDrone Viet Nam - XAG APC1 trên cánh đồng Tân Cương

Ông Zhang là một người lái xe công nông làm việc ở Tân Cương đã 10 năm. Ông luôn bận rộn từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm do mùa vụ trồng bông hàng năm. Có những cánh đồng bông rộng hơn 246 hecta ở Tân Cương. Cơ giới hóa nông nghiệp việc trồng […]